”Lögn och förbannad dikt” – försvarsministern till angrepp mot mytbildningen om värdlandsavtalet

REDAKTIONEN

”Lögn och förbannad dikt”. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) skrädde inte orden när han talade på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. I sitt anförande kom han in på Sveriges internationella samarbeten och kommenterade det värdlandsavtal mellan Sverige och Nato som regeringen har undertecknat. Avtalet ska godkännas av riksdagen senare i vår. Det pågår en kampanj mot avtalet som bygger på desinformation och myter, menade försvarsministern.

Uttalandena under anförandet var en bekräftelse på vad han redan tidigare sagt till Dagens Nyheter.

Hultqvist dementerade med kraft tre myter:

– Avtalet kommer inte att innebära några krav på att kärnvapen ska kunna stationeras i Sverige.
– Avtalet kommer inte att ge straffimmunitet för Natoländernas soldater i Sverige.
– Avtalet kommer inte att ge Nato rätt att placera ut förband i Sverige utan svenska regeringens medgivande.

Information om värdlandsavtalet finns i regeringens promemoria ”Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd” (Ds 2015:39).

Värdlandsavtalet är långt ifrån så genomgripande som kritikerna har velat låta påskina. I grunden handlar det om att Sverige upprättar ett stående avtal för vad som ska gälla när Natopersonal ska tjänstgöra i Sverige, vilket de redan gör idag i samband med gemensamma övningar i Sverige. Skillnaden mot hur det är idag är att vi i framtiden inte kommer att behöva upprätta särskilda avtal för varje enskilt tillfälle Natopersonal ska verka i Sverige.

För att kunna genomföra detta krävs lagändringar i Sverige som rör exempelvis inkomstskatter, tullavgifter och trafikförsäkringar. Det är det här som har förstorats till oigenkännlighet och blivit till att Sverige ska påtvingas att ha kärnvapen på sitt territorium.

I sitt tal nämnde försvarsministern även att Sverige fortsätter sin politik med förstärkt samarbete med våra grannländer. Exempelvis ska ett nytt samarbetsavtal med Danmark ingås där den danska försvarsmakten ska kunna operera på svenskt territorium. Ett sådant avtal med Danmark är självfallet välkommet men betyder också att Natotrupp ska kunna agera i Sverige eftersom Danmark är ett Natoland.

Hultqvist underströk tydligt att det svenska samarbetet med Finland ska fördjupas ytterligare och dessutom omfatta samarbete bortom fredstid. Även detta är anmärkningsvärt för den som värnar om alliansfriheten eftersom det kan betyda att svenska förband kan bli tvungna att ingripa till Finlands försvar utan att svenskt territorium hotas. Hur detta samarbete kommer att se ut återstår att se. Sannolikt kommer respektive lands regering intyga att de kan avstå från att bistå varandra i händelse av en militär konflikt, för att markera att samarbetet inte är en formell allians. Likväl är samarbetet med Finland ett tydligt brott mot alliansfriheten i det att det österut självfallet kommer att uppfattas som en reell allians.

Sveriges säkerhetspolitiska linje bygger på samarbeten med andra länder. På denna punkt har regeringen varit mycket tydlig och försvarsministern underströk att han följer detta arbete noga personligen. Budskapet är välkommet eftersom det tydliggör för den svenska allmänheten att någon väg tillbaka till kalla krigets neutralitetspolitik inte är möjlig. Det mycket nära samarbetet med Nato kommer att fortsätta oavsett partifärg på regeringen.