Säkerhetsdoktriner

Hultqvistdoktrinen

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) presenterade på DN Debatt den 31/8 2015 en doktrin som ersatte den gamla världsbildens neutralism till förmån för bilaterala allianser. Nedan följer ett en sammanfattning av ”Hultqvist-doktrinen”. Hela artikeln finns att läsa här.

”Regeringen har den uppfattningen att den transatlantiska länken är avgörande för Europas säkerhet och bör stärkas. Sveriges bilaterala samarbete med USA är viktigt och bör fördjupas. Det handlar om interoperabilitet, övning och utbildning, materielsamarbete, forskning och internationella operationer.”


Solidaritetsförklaringen

Alliansregeringen fattade i försvarsbeslutet 2009 den så kallade ”Solidaritetsförklaringen”:

”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i Europeiska unionen eller ett annat nordiskt land. I detta ligger också en förväntan om att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.”

EU:s gemensamma försvarsklausul

Efter terrorattackerna i Paris den 13:e november 2015 åberopade Frankrike artikel 42(7) i EU-fördraget. Detta har skapat många frågor om vilken procedur man ska följa, och vilken roll unionen har. Nedan följer ett utdrag ur lagtexten och på EU-parlamentets hemsida finns en redogörelse vad den innebär i praktiken.

”Om ett medlemsland utsätts för ett väpnat angrep på sitt territorium, ske de andra medlemsländerna vara skyldiga att hjälpa och bistå landet med alla till buds stående medel.”