Kejsaren är naken

SVANTE BERGH OCH JONAS RANSGÅRD

Det är hög tid att tala klarspråk. Kejsaren är naken. Den svenska försvarsförmågan är otillräcklig.

Putins Ryssland har brutit sig ur den samarbetsbaserade europeiska säkerhetsordningen och angripit Georgien och Ukraina. De genomför en kraftfull upprustning och utnyttjar i allt större utsträckning militärt maktspråk som även inkluderar kärnvapen. Det råder politisk samsyn om att det säkerhetspolitiska läget är starkt försämrat. Detta har dock inte lett till beslut vad gäller nödvändiga förstärkningar av försvarets förmåga.

I denna situation behöver vi åter en försvarsmakt med förmåga att ge effektiva bidrag till den samlade krigsavhållande och fredsbevarande förmågan i Östersjöregionen. Sverige behöver, tillsammans med våra grannstater, ha en trovärdig tröskelförmåga, som underbygger Natos samlade avskräckningsförmåga.

Det svenska försvaret är idag utformat och organiserat för att klara utmaningar som kan uppstå i fredstid, samt för deltagande i internationella uppdrag. Det har däremot en mycket begränsad förmåga att stå emot ett väpnat angrepp. Detta måste nu ändras. Det svenska försvaret måste stärkas och det är bråttom.

  • Vi måste se över vilka punkter i samhället där små fientliga insatser kan få särskilt stor effekt och skräddarsy motståndskraft för dem. Ett sådant område är Göteborgs hamn, som är en förutsättning för att klara såväl försörjning av landet som tillförsel av militärt stöd utifrån.
  • Antalet flygbaser och tillgången till piloter måste öka. Det är otillräckligt med de nuvarande tre sårbara fredsbaserna för flygstridskrafterna. JAS-systemet måste snabbt kunna skyddas genom spridning.
  • Det finns inget utrymme för att i närtid slakta effektiva flygplan, för att få delar till flygplan som kan ge effekt först en bit in på 2020-talet.
  • Avancerade och långräckviddiga vapensystem med kapacitet att verka mot såväl mark- som sjömål måste tillföras. Förmåga att leda indirekt eld måste utvecklas inom bl a prioriterade hemvärnsförband.
  • Luftvärnsförbanden behöver ökas så att strategiskt viktiga delar av landet kan försvaras. Det gäller Gotland och det gäller inte minst Göteborgsområdet. Luftförsvaret behöver i snabbast möjliga takt tillföras moderna robotsystem med lång räckvidd.
  • För att våra förband ska kunna verka med uthållighet måste logistikförband utvecklas med kapacitet att försörja krigsförbanden i veckor utan stöd från det civila samhället.

Blir inte detta dyrt? Jo, det kommer att bli kostsamt. Vi dras med en underlåtenhetsskuld. Anpassningen har redan sinkats i tio år. Hålen är stora. Alla går givetvis inte att täppa till snabbt, men framför allt materielmässigt kan tveklöst en hel del åtgärdas utan ytterligare långa utredningar. Nu krävs både omedelbara och långsiktiga åtgärder jämsides med varandra.

Natos medlemsländer har åtagit sig att till 2024 öka sina försvarsanslag till minst två procent av BNP. Om någon till äventyrs tvivlat på allvaret, så bör Angela Merkels besked vara en väckarklocka. Tyskland kommer att leva upp till sitt åtagande och det är svårt att tro att något EU-land kommer att kunna smita från notan. En rimlig och angelägen utgångspunkt måste därför vara att även Sverige under de närmaste åren beslutar att stegvis fördubbla sitt försvarsanslag.

Det viktigaste är nu att påbörja förstärkningen. Ett sådant beslut är en viktig signal till omvärlden om att Sverige tar sin del av ansvaret för stabiliteten runt Östersjön och för fortsatt fred.

Vi måste snarast sätta kläder på kejsaren. Sätt igång omedelbart och styr sedan efterhand! I vilken ordning persedlarna kommer är inledningsvis mindre viktigt. Men de måste vara väl anpassade till rådande kalla klimat.

SVANTE BERGH är f d generalmajor i Göteborg

JONAS RANSGÅRD är moderat oppositionsråd i Göteborg